6.3.8 Як увімкнути кешування та GZip стиск для сайту на VPS

Увімкнення кешування та стиснення GZip за допомогою панелі ISPManager

На серверах shared-хостингу та, починаючи з шаблону ОС Ubuntu18+ispmgr, можна увімкнути кешування та стиснення для потрібного домену в панелі керування хостингом. Для цього у панелі ISP потрібно перейти в розділ “WWW домени”, виділити домен та натиснути кнопку “Змінити”.

Після цього потрібно просто увімкнути потрібне, як це показано на малюнку нижче:

Как включить кеширование и GZip сжатие

Увімкнення кешування та стиснення GZip на серверах без використання панелі керування

Для послуг віртуальних та виділених серверів кешування та стиснення потрібно підключати вручну. Необхідно у файлі конфігурації Nginx (/etc/nginx/nginx.conf) у межах директиви server для потрібного сайту вписати рядки:

expires 7d;
gzip on;
gzip_min_length 1000;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/xml application/xml application/x-javascript text/javascript text/css text/json;
gzip_disable "msie6";
gzip_comp_level 6;

Додавати зазначені рядки потрібно одразу після директиви:

location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {

Приклад блоку з налаштуваннями у конфігураційному файлі Nginx

	server {
		server_name examplesite.com;
		listen 91.234.32.170;
		listen 91.234.32.170:443 ssl;
		disable_symlinks if_not_owner from=$root_path;
		set $root_path /var/www/exampleuser/data/www/examplesite.com;
	location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {
		expires 7d;
		gzip on;
		gzip_min_length 1000;
		gzip_proxied any;
		gzip_types text/plain text/xml application/xml application/x-javascript text/javascript text/css text/json;
		gzip_disable "msie6";
		gzip_comp_level 6;
		root $root_path;
		access_log /var/www/nginx-logs/exampleuser isp;
		access_log /var/www/httpd-logs/examplesite.com.access.log ;
		error_page 404 = @fallback;
}

Після додавання вказаних рядків потрібно зберегти файл конфігурації Nginx та перезавантажити його командою:

  1. /etc/init.d/nginx restart